Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Bemutatkozás, NKIK

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény a magyar közjogi hagyományokat, illetve a modern európai gyakorlatot követve újból intézményesítette a köztestületi gazdasági kamarákat.
Nógrád megyében 1994-ben alakult meg a közjogi kamara. A kamara fokozatosan kiépítette szolgáltatási rendszerét, infrastruktúráját és igyekezett megfelelni az előírt feladatoknak. A 2000-es év jelentős változásokat hozott a kamaránk életében. Elsőként az év tavaszán a kézműves kamarával való egyesülés történt. Az 1999. évi CXXI. törvény pedig az önkéntes tagságra épülő kamarai modellt irányozta elő 2000 év novemberétől az addigi kötelező (automatikus) tagság helyett.

A változások kapcsán az eddig kamarai hatáskörben elvégzett közigazgatási feladatok elkerültek a gazdasági önkormányzattól.  A kamara feladatai, lehetőségei többször változtak, de megmaradtak olyan jellemző feladatkörei, amelyek elsősorban a kamarákat jellemzik, és amelyre stratégiánk épül. A gazdasági érdekképviselet, a szakmai döntések befolyásolása ezután még inkább létkérdése lett a kamarának. Ezek között a legfontosabb a köztestületi gazdaság minden szektorát átfogó jellege, a törvény által is megerősített szerepe a gazdaság fejlesztésében, az átfogó gazdasági érdekek előmozdítása, a tagozati autonómia és az EU integráció elősegítése.

Magyarország EU csatlakozása a kamarának kiemelkedő  lehetőséget  és szerepet biztosított a vállalkozások felkészítése szempontjából. A vállalkozások jelentős hányadának egyedül óriási erőpróbát jelentett  mindenre odafigyelni, időben felkészülni a változásokra, megfelelni az uniós előírásoknak, lépést tartani a nemzetközi versennyel, megtalálni a megfelelő partnereket.

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1999-től az Európai Bizottság Euro Info Központ nemzetközi hálózata teljes jogú tagjának az EIC HU728–nak befogadó szervezeteként fontos feladatokat vállalt.  A hálózat küldetése elsősorban a kis- és középvállalkozások uniós ügyekről, feladatokról való tájékoztatását tűzte ki célul, s ennek keretében számtalan információs rendezvény szervezésére, kiadvány terjesztésére, felkészítő tréningek rendezésére került sor a központ működésének 10 éve alatt.

A kamaránkban 1998-tól működik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Szlovák Tagozata, amely a határ két oldalán lévő vállalkozások és partnerszervezetek - kamarák együttműködésének fejlesztése érdekében fejti ki tevékenységét.

A tagozat abból a célból jött létre, hogy a magyar vállalkozók érdekeit képviselje és olyan speciális szolgáltatásokat nyújtson, amelyek a vállalkozói igények alapján hozzásegíthetik a magyarországi exportőröket és tőkebefektetőket a szlovák piac eredményesebb meghódításához.
A Tagozathoz mindazok a vállalkozók csatlakoznak, akik mélyebb szlovák piaci ismereteket, üzleti partner kapcsolatokat szeretnének szerezni, vagy már rendelkeznek ilyen kapcsolatokkal, de további információra van szükségük

  • a szlovákiai piaci helyzetről
  • a potenciális üzleti partnerekről
  • a jogi és gazdasági szabályokról
  • a kereskedelemfejlesztési rendezvényekről,kiállításokról
  • minőségi követelményekről
  • privatizációról stb.

továbbá segítséget igényelnek szlovákiai piaci tevékenységükhöz ( pl. jogi tanácsadás, fordítás, közbenjárás engedélyeztetési ügyekben, stb.).

 

Nemzetközi téren a kamara célja a hazai vállalkozói kör külpiaci érvényesülésének segítése, elsősorban az európai integrációban való aktív részvétel elérése, valamint együttműködési lehetőségek kialakítása a szomszédos országok üzleti köreivel. A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évtizedes kapcsolatokat tart fenn a környező országok kamaráival, elsősorban a szlovák területi kamarákkal.

Az NKIK szolgáltatási közül a vásárok, kiállítások, konferenciák szervezésével segítjük a magyar ipar, kereskedelem és szolgáltatás szakmai színvonalának és minőségének fejlődését. A kiállításokon való közös megjelenések szervezésével elérhetőbbé tesszük a kis- és középvállalkozások számára a kiállítási részvételt.

A kamara közigazgatási feladatként ellátja a különböző termékekre és ágakra vonatkozó származási igazolások és kereskedelmi okmányok kiadását illetve azok hitelesítését. A gazdasági szervezet hatékony működésének érdekében kezdeményezi piacvédelmi intézkedések meghozatalát.

2009. október 1-től az MKIK a területi kamarákkal együtt hatósági feladatként végzi a kötelező építőipari regisztrációval kapcsolatos feladatokat. Mint területi kamara, feladatunk a vállalkozások tájékoztatása a kötelező regisztrálásról, ill. szakmai és informatikai segítség nyújtása a bejelentkezésben, adatmódosításban. Hatósági feladatként végezzük az építőiparban tevékenykedő vállalkozások ellenőrzését, a regisztráció meglétét és annak valódiságát.

A szakképzés területén, a kamara felügyeli annak gyakorlati oldalát, vizsgáztatással és mesterképzéssel kapcsolatos teendőket lát el, mestervizsgákat szervez. Tanulószerződések népszerűsítését és ellenőrzését végzi, tanácsadási és szintvizsga szervezési feladatokat lát el. Szakképzési hozzájárulás ügyében információt nyújt és tanácsot ad.
Szakmai tanácsadást nyújt a magyar és külföldi jogszabályokról, felvilágosítást ad a kereskedelemtechnika, minőségügy, HACCP és az iparjogvédelemmel kapcsolatos ügyekben.

A vállalkozások pénzügyi helyzetének kiegyensúlyozásához Széchenyi Kártya program keretében a Kártya teljeskörű ügyintézését végzi.

Az 1998. március 1-én hatályba lépő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelem területén jelentős eszközöket adott a kamarák kezébe, amikor a területi gazdasági kamarák mellett működő békéltető testület létrehozását írta elő. A Nógrád Megyei Békéltető Testület 2000. április elsején kezdte meg működését.

A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.

A kamara a vállalkozások profiljától, méretétől függetlenül a megye gazdaságának egészét kívánja átfogni, a gazdasági élet szereplőinek közös érdekeit megjeleníteni. A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jelentős  szerepet vállal abban, hogy a piaci versenyben a vállalkozói környezet javításával, gazdasági elemzésekkel, előrejelzésekkel, javaslatokkal, megbízható, leinformálható üzleti kapcsolatok kiépítésével, jogi-, adó- és egyéb tanácsadással hatékonyan segítse tagjait, a gazdasági élet szereplőit.

Céljainkat csak akkor tudjuk elérni, ha tagjaink aktívan részt vállalnak a kamarai munkában kezdeményezéseikkel, ötleteikkel, kérdéseikkel, a kamarával szemben megfogalmazott igényeikkel.

 

Nógrád megye gazdasága

Nógrád megye Magyarország második legkisebb területű megyéje (2.546 km2), lakossága az ország népességének 2,%-a, (204.917). Településszerkezete 125 község, 6 város, a kis lélekszámú falvak a meghatározóak. A lakónépesség tartós csökkenésében a természetes népmozgalmi folyamatok mellett az elvándorlás is jelentős szerepet játszik.
A megye gazdasági teljesítményét illetve fejlettségét megfelelően reprezentálja az országos szintű bruttó hazai termék (GDP) előállításában betöltött szerepe. A megyében előállított GDP növekedési üteme évek óta elmarad az országostól, 2008 évben az országos 4,4%-os növekedéssel szemben Nógrád 2,9%-os bővülést ért el. A megye részesedése az országos szinten előállított bruttó hazai termékből 1% körül ingadozik.

Nógrád megye gazdaságát a korábbi tradicionális, meghatározó ágazatokat (szénbányászat, kohászat, üvegipar) a rendszerváltás éveiben végbement válságfolyamat kedvezőtlenül érintette. A megye két vezető iparágának a szénbányászatnak és kohászatnak helyzetét tovább súlyosbította az említett válságfolyamattal egy időben jelentkező világgazdasági recesszió hatása. A folyamat eredményeképpen Nógrád megye a kiemelten elmaradott térségek közé került. A válságos helyzetbe jutott megye gazdasági fellendítése céljából ipari parkokat hoztak létre. A külföldi tőkebefektetések exportpiac növelő hatása meghatározó szerepet játszott a gazdasági folyamatok kedvező irányú változásában. A megye gazdasági struktúrája átalakult, a mélyművelésű szénbányászat megszűnt, jelentős ágazattá vált a gépipar és a nem anyagi ágak, még mindig jelentős a kohászat és a kereskedelem szerepe.
2001-2002. évektől kezdődően a megye gazdasági teljesítményének alakulásában kedvező irányú trendváltozás állt be.  A recesszió után a gazdasági mutatók növekedési üteme fokozatosan megközelítette az országos tendenciát. Ez a néhány évig tartó kedvező folyamat nem volt elegendő a meglévő gazdasági hátrány teljes felszámolásához.

A 2007. évi gazdasági eredmények már bizonyos megtorpanást jeleztek, a növekedés mértéke visszafogottabb volt, mint az országos, és elmaradt az előző évi növekedés ütemétől is. A 2008. év végétől jelentkező világgazdasági válság a gazdasági mutatók rég tapasztalt drasztikus csökkenését eredményezte. Nógrád gazdasági teljesítménye minden vonatkozásban az országos átlagot meghaladó mértékben esett vissza.
2009. évben az export 20%-kal, a belföldi értékesítési forgalom 14%-kal maradt el az előző évhez képest. A hozzáadott érték csökkenése 21%, a hozammutatóé 40% volt. A társas vállalkozások által foglalkoztatottak létszáma 9%-kal volt kevesebb a 2008. évi szinttől.

A pénzügyi–gazdasági válsághatása a működő társas és egyéni vállalkozók számának stagnálásában illetve csökkenésében is kimutatható. 2008.év végétől kezdődően a megnövekedett felszámolási és végelszámolási eljárások, az egyéni vállalkozások esetében a tevékenység megszüntetések, illetve az újonnan alakult vállalkozások kedvezőtlen tendenciája következtében a vállalkozói kör csökkenése figyelhető meg.

A 2009. évi gazdasági teljesítmények alakulása a gazdasági válsággal okozta visszaesést tudja elsődlegesen prezentálni. A megye gazdasági súlya jól jellemezhető az országos szintű gazdasági mutatók teljesítésében betöltött szerepével: a társas vállalkozások az országos gazdálkodói kör 1%-át képviselik, míg az országos szintű árbevétel mindössze 0,5%-a képződött a megyében. Az árbevétel csökkenés mértéke -16,3% volt szemben az országos -10,4%-kal. A belföldi értékesítési forgalom 13,7%-kal maradt el az előző évi szinttől. Az országos tendenciával egyezően a relációk közül az export árbevétel esetében tapasztalható a nagyobb mértékű csökkenés. Nógrád megyében a kivitel 19,6%-kal maradt el a bázistól. A hozzáadott érték esetében hasonló tendencia figyelhető meg: mind országosan, mind megyei szinten csökkenés történt, viszont az értékesítéshez képest a megyei index (-20,7%) lényegesen kedvezőtlenebb az országosnál (-6,9%).  A Nógrád megyében képződött hozzáadott érték visszaesése döntően a korrigált üzleti eredmény csökkenésével (bázis évben: 10 mrd nyereség, tárgyévben 1 mrd veszteség) magyarázható. Fentiek következtében a megye részesedése az országosan előállított hozzáadott értékből csupán 0,5%.

Az ágazatok 2009. évi teljesítménye számottevően nem változott az előző évhez képest. A feldolgozó iparon belül – továbbra is – a gépipar és kohászat, ezentúl a kereskedelem és a nem anyagi ágakba tartozó vállalkozások meghatározó súlya mutatkozik. A gazdaság komplex bemutatására leginkább alkalmas hozzáadott érték vonatkozásában az előbb említett „húzóágazatok”10%-ot meghaladó részesedést értek el megyei viszonylatban. Az értékesítés nettó árbevételén belül a kereskedelem közel 28%-os részarányt képvisel, amelyet szorosan követ a gépipar 25%-kal. Míg a kereskedelem vezető szerepe a belföldi relációban betöltött 44,4%-os súlyából, addig a gépipar esetében a megyei exportértékesítés 56,4%-át kiadó teljesítményből adódik.
Az értékesítés nettó árbevétele megyei szinten 16%-ot meghaladóan csökkent az előző évhez képest, amely jelentősen meghaladja az országos visszaesés 10,4%-os mértékét. Az exportértékesítés vonatkozásában azonban még ennél is rosszabb a helyzet, hiszen ötödével maradt el az előző évhasonló időszakához képest, köszönhetően a külföldi megrendelések csökkenésének.

Az értékesítés összetétele kistérségenként - 2009

A gazdasági ágak összességét tekintve az adózás előtti eredmény a 2008-as év egytizedére esett vissza, szemben az országos 17,9%-os növekedéssel. A jövedelmezőségi helyzet nagyarányú romlása az üzemi tevékenység eredményének 80%-os csökkenésével és a pénzügyi veszteség megkétszereződésével magyarázható.

A megyei gazdálkodó szervezetek hatékonyságának alakulását hűen tükrözi a hozzáadott érték mutatójának alakulása, amelyet a gazdasági recesszió eredményeként Nógrád megyében 20%-ot meghaladóan csökkent, szemben az országis 6,9%-os visszaeséssel. A megyei vállalkozások tőkeerősségében is visszatükröződik az alacsony tőkével rendelkező kisvállalkozások dominanciája. A hozam és saját tőke hányadosának csökkenése hátterében az eredményesség jelentős romlása áll, ami miatt Nógrád elmarad az országos átlagtól. Megyei szinten a saját források állománya mindössze 4%-kal esett vissza, az általuk elért hozam viszont 40%-kal.

A korábbi évek gazdasági problémái megjelennek a foglalkoztatási viszonyokban is. A gazdasági feltételekkel összhangban a munkaerő piaci viszonyok is kedvezőtlenebbek az országos átlagnál. A foglalkoztatottság alacsony szintje és a magas munkanélküliség együttes hatására Nógrád megye a leghátrányosabb helyzetben lévő térségek közé tartozik. A megye valamennyi ágazatát tekintve 2009-ben a társas vállalkozások 21 184 főt alkalmaztak, amely 9%-os csökkenésnek felel meg a bázisidőszakhoz képest. A foglalkoztatottság visszaesése a válságfolyamatok hatására vezethető vissza, aminek következtében szinte valamennyi ágazatban csökkent az alkalmazottak száma. A legtöbb dolgozónak  munkát adó kereskedelmi és nem anyagi ágazatban a megyei szinthez képest alacsonyabb volt a létszám csökkenésének mértéke.

2009. évben a társas vállalkozások 15,6 mrd Ft-ot fordítottak beruházási célokra, amely az előző évhez képest minimális, 2,3%-os növekedésnek felelt meg.  A megye gazdasági teljesítményében meghatározó szerepet betöltő gépipar, kereskedelem és nem anyagi ágakon kívül a mezőgazdaságban mutatkozott a legnagyobb beruházási hajlandóság  annak ellenére, hogy a gépiparban az előző évi érték gyakorlatilag megfeleződött. A nem anyagi ágazatban viszont duplájára nőtt a beruházások értéke.

A társaságok fontosabb gazdasági mutatói a társaságok méretnagysága szerint:

2009. évben a válságfolyamatok hatására Nógrád megye valamennyi kistérségében a teljesítmény és hozammutatók visszaesése következett be, ugyanakkor az egyes térségek egymáshoz mért gazdasági súlya érdemben nem változott. Salgótarján és Balassagyarmat valamennyi gazdasági mutató vonatkozásában vezető szerepet tölt be, együttes részesedésük megközelíti a 70%-ot, Rétság gazdasági súlya alapján a középmezőnybe, míg Bátonyterenye, Pásztó és Szécsény továbbra is a kevésbé fejlett kistérségek közé sorolható. A gazdasági különbség alapja a vállalkozói kör, illetve a befektetett tőke nagymértékű területi differenciáltsága. A gazdasági szereplők és egyben a foglalkoztatottság is a legnagyobb népességszámú salgótarjáni kistérségben koncentrálódnak.

 

Forrás: APEH

 


 
Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Munkaszervezet
Mihályné Balázs Melinda, titkár
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Tel.:32/520-863
Mobil:30/553-8891
mihalyne_balazs_melinda
Pintér Lajosné
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Tel.:32/520-861
Pénzügyi és gazdasági ügyek, tagdíjszámlával kapcsolatos kérdések
Pályázati pénzügyi elszámolások elkészítése
Vám- és külker ügyintézéssel kapcsolatos tanácsadás
Okmányhitelesítés (ATA-CARNET igazolás, Original igazolás)
pinter_lajosne
Boros Éva
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Tel.:32/520-860
Kamarai tagok regisztrációja, változások átvezetése
Békéltető Testülettel kapcsolatos tájékoztatás
Titkársági feladatok
Általános kamarai tájékoztatás
boros_eva
Nagyné Illés Márta
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Tel.:32/520-880 (Salgótarján)
Tel.:32/463-343 (Pásztó)
Széchenyi Kártya ügyintézés
Általános kamarai szolgáltatások, területi irodai feladatok
HACCP-vel kapcsolatos tájékoztatás Banki kapcsolatok Építőipari kivitelezői cégek regisztrációja
nagyne_illes_marta
Nyerges Andrea - MKIK Magyar-Szlovák Tagozat, titkár
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Tel.:32/520-868
magyar-szlovák tagozati szolgáltatások
Üzleti partnerközvetítés
Rendezvények szervezése
infomáció szolgáltatás
EIC szolgáltatások
Magyar-szlovák gazdasági tanácsadó napokra történő bejelentkezés
nyerges_andrea
Domonkos Tamás
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Tel.:32/520-868
Megyei fejlesztési és képzési bizottság koordinálási feladatainak ellátása
A kamara K+F feladatainak koordinálása, klaszter szervezés
domonkos_tamas
Handó Jelena
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Tel.:32/520-875
Kamarai regisztráció
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv adminisztratív ügyének ügyintézése
hando_jelena
Erdei Györgyné - szakképzési vezető
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Tel.:32/520-866
Szakképzési hozzájárulással kapcsolatos tanácsadás, szintvizsga szervezés irányítása és lebonyolítása
Mestervizsgák szervezése
Szakértők felkészítése
Pályázati koordináció
erdei_gyorgyne
Sztanek Olga
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Tel.:32/520-867
Szakképzési tanácsadás (OM)
Tanulószerződések népszerűsítése,ellenőrzése, tanácsadás, cégek látogatása
sztanek_olga
Ádám Norbert
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Tel.:32/520-867
Szakképzési tanácsadás (OM)
Tanulószerződések népszerűsítése,ellenőrzése, tanácsadás, cégek látogatása
adam_norbert
Horváthné Szabó Zsuzsa
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Tel.:32/520-867
Szakképzési tanácsadás (OM)
Tanulószerződések népszerűsítése,ellenőrzése, tanácsadás, cégek látogatása
horvathne_szabo_zsuzsa
Balog Violetta
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Tel.:32/520-879
Szakképzési tanácsadás (OM)
Tanulószerződések népszerűsítése,ellenőrzése, tanácsadás, cégek látogatása
balog_violetta
Tóth Judit
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Tel.:32/520-867
Tanulószerződéssel kapcsolatos adminisztráció
Szakképzéssel kapcsolatos információk
toth_judit
Tőzsérné Fenyvesi Tímea
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Tel.:32/520-879
Tanulószerződéssel kapcsolatos tanácsadás, ügyintézés
Gyakorlati képzéssel kapcsolatos információk
Megyei fejlesztési és képzési bizottság koordinálási feladatainak ellátása
A megyei szakképzéssel kapcsolatos információk
tozserne_fenyvesi_timea
Reichardt Barbara
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Tel.:32/520-879
Pályaorientációval kapcsolatos, a szakképzésről szóló kamarai feladatok elvégzése
Pályaorientációval kapcsolatos tanácsadás, szervezési feladatok végrehajtása
reichard_barbara
Berta Csaba
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Tel.:32/520-879
E-portál karbantartásának koordinálása
Intranet országos kamarai rendszer megyei feladatai
Informatikai szolgáltatások
Adatszolgáltatás, címlisták
Adatbankok karbantartása
Konjunktúra felmérés
Technikai szervezési feladatok
berta_csaba
 
NKIK

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara: http://www.nkik.hu

 


A projekt az EU társfinanszírozásával, a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg.

Együtt vagyunk, együtt leszünk, együtt kell működnünk!